Taak van de huisarts
Uiteraard kan je bij je huisarts terecht wanneer je ziek bent, maar een huisarts doet zoveel meer, je kan bij je huisarts o.a. terecht voor:
• bloednames en analyse
• zwangerschapscontroles
• gynaecologische controles zoals uitstrijkje en borstonderzoek
• vaccinaties
• kleine heelkundige ingrepen zoals verwijderen van moedervlekjes, vetbolletjes, hechten van wonden, verwijderen van draadjes, …
• wratbehandelingen vb bevriezen
• preoperatieve onderzoeken
• een elektrocardiogram (= een filmpje van het hart)
• allerlei preventieve onderzoeken
• medisch/gezondheids advies
• een goed gesprek
• verwijzing naar de specialist
• bespreken van onderzoeksresultaten
• invullen van attesten ivm gezondheid
• ...

Bloedafname
Elke weekdag kan u hiervoor tussen 8 - 10 u langskomen op AFSPRAAK . De verpleegkundige kan de bloedname verrichten mits advies van de dokter welke testen er precies gewenst zijn.  Ook kleine zaken kunnen tijdens dit "prik-moment". (staalafgifte, hechtingen verwijderen, vaccinaties, documenten ophalen), er is echter geen mogelijkheid tot uitgebreid consult, hiervoor dient u een afspraak te maken tijdens de raadplegingsuren.

Maken van een afspraak
Via deze website kan u een afspraak maken voor een raadpleging. Gelieve met volgende zaken rekening te houden. Een gemiddelde consultatie neemt ongeveer een kwartier in beslag. Wanneer u met meerdere gezinsleden samen komt dient u een blokje extra te reserveren.(2 blokjes voor 2 personen) Als u twijfelt kan u het altijd even telefonisch navragen. Wanneer u een uitgebreid gesprek wenst neemt dit ook meer tijd in beslag dan een gewone raadpleging, hiervoor reserveert u 2 blokjes. Wanneer de openstaande uren u echt niet passen kan u nog steeds telefonisch om een ander moment vragen. Voor dringende zaken belt u naar de praktijk (015/244222) om de situatie uit te leggen en indien nodig is steeds een dringende raadpleging of huisbezoek mogelijk.

Telefonisch advies
Het opvragen van resultaten en het stellen van kleine vraagjes kunnen tijdens het beluur (12-13u), 

Telefonische consultatie kan niet, bij te veel vragen is het ook gewoon beter eens langs te komen.

Voorschriften en attesten
Voorschriften en attesten worden uitsluitend afgeleverd tijdens een raadpleging. Voor het invullen van attesten en formulieren is informatie en tijd nodig. Het RIZIV laat het afleveren van voorschriften zonder raadpleging sinds enige tijd niet meer toe. We begrijpen wel dat je soms onverwachts een voorschrift te kort komt. Vraag daarom tijdens je raadpleging voldoende medicatievoorschriften aan de arts. Breng de nodige attesten mee die moeten worden ingevuld. Je arts mag enkel attesten schrijven die stroken met de waarheid. Maak het hem daarom niet moeilijk: vraag alleen wat redelijk, écht en verantwoord is. Valse attesten zullen steeds geweigerd worden. Het is zelfs strafbaar zowel voor de vragende als voor de verstrekker

Medisch onderzoek ikv verzekering
Deze raadplegingen dienen steeds telefonisch te worden afgesproken owv de specifieke vereisten gesteld vanuit de verzekeringen zelf.


Patiëntenrechten

Als patiënt heb je altijd recht op inzage van je dossier of kan je een kopie van je dossier opvragen. Er wordt 0,1 euro per gekopieerde pagina gevraagd met een maximum van 25 euro. Mits toestemming van u, als patiënt, worden gegevens ook beveiligd gedeeld via het e-Health platform met andere medische hulpverleners.Privacyverklaring

Versie 1, datum laatste wijziging 25/05/2018

Bescherming van persoonsgegevens en gezondheidsgegevens

BVBA Huisartsenpraktijk Slagvelden hecht groot belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en we verwerken uw persoonsgegevens met de nodige zorg en aandacht voor de veiligheid van deze gegevens. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die toelaten dat u als persoon geïdentificeerd kan worden. BVBA Huisartsenpraktijk Slagvelden houdt zich aan de wettelijke bepalingen rond de bescherming van persoonsgegevens en de rechten die u als patiënt heeft (waaronder de nieuwe Europese verordening en de wet op patiëntenrechten). De persoonsgegevens en gezondheidsgegevens worden verwerkt door (naam organisatie), (adres organisatie) en worden enkel verwerkt voor het doeleinde waarvoor ze ingezameld zijn en enkel zolang dit hiervoor nodig is.

Doel van de verwerking

De persoonsgegevens worden door ons verwerkt met als doel het verzorgen van een goede gezondheidszorg, zowel naar preventie als naar diagnose en behandeling toe (AVG artikel 9.1.f). We houden ons aan de wettelijke verplichtingen die ons als zorgverlener zijn opgelegd (AVG artikel 6.1.c), en zijn onderhevig aan het beroepsgeheim (of geheimhoudingsplicht) (AVG artikel 9.3).

Een aantal persoonsgegevens kunnen verder gebruikt worden voor de financiële afhandeling van uw consultatie, voor boekhoudkundige verwerking worden er verder geen onmiddellijk identificeerbare gegevens gebruikt.

Bepaalde gegevens worden ook opgevraagd voor wetenschappelijk onderzoek. Sommige van deze samenwerkingen aan wetenschappelijk onderzoek gebeuren in het kader van wettelijke verplichtingen en kaderen binnen de volksgezondheid.

In bepaalde gevallen hebben ook medewerkers (beperkte) toegang tot bepaalde persoonsgegevens, bijvoorbeeld bij het vastleggen van afspraken. Doel van deze verwerking is het vlotter laten lopen van de praktijkwerking, en de arts voldoende tijd te geven om aan de patiënten te besteden (AVG artikel 6.1.f). Deze medewerkers zijn ook verplicht tot geheimhouding, en hebben niet meer toegang tot uw gegevens dan strikt noodzakelijk voor het uitvoeren van hun takenpakket. Andere zorgverleners van [naam organisatie] zijn eveneens gebonden aan het beroepsgeheim, en hebben ook enkel toegang tot die gegevens die nodig zijn om hun deel van de zorg op zich te nemen.

Uw medisch dossier dient volgens de wettelijke bepalingen 30 jaar bewaard te worden. Overige informatie die niet tot uw medisch dossier behoort, wordt volgens de wettelijk vastgelegde termijnen bewaard of niet langer dan noodzakelijk voor het vervullen van het doel van de verwerking.

Delen van gegevens

De gegevens die we van u verwerken, worden enkel gedeeld in het kader van uw gezondheidszorg met andere artsen of zorgverleners met wie u een behandelrelatie hebt of anders geanonimiseerd gedeeld. Enkel deze informatie wordt gedeeld die noodzakelijk is voor uw behandeling door een andere zorgverlener.

Indien u uw geïnformeerde toestemming hebt gegeven, worden deze gegevens op beveiligde manier digitaal ter beschikking gesteld aan andere zorgverleners. Enkel indien u een behandelrelatie aangaat met deze zorgverleners, zullen zij ook effectief inzage hebben tot uw gegevens.

In het kader van wettelijke verplichtingen zoals terugbetalingen van verstrekte hulp door verzekeringsinstellingen, worden bepaalde gegevens ook gedeeld met uw eigen ziekenfonds, of voor niet-verzekerde patiënten ten laste van het OCMW, met uw eigen OCMW.

Voor medewerking aan wetenschappelijk onderzoek, kunnen er ook gegevens worden verwerkt. Alle verwerkingen gebeuren door instanties die de correcte toelatingen en machtigingen hebben gekregen voor de verwerking van deze gegevens. Gegevens worden samengevoegd en alle maatregelen worden genomen zodat deze niet herleid kunnen worden naar individuele personen.

Uw rechten als patiënt

U hebt het recht op inzage van uw eigen persoonsgegevens. U kan deze opvragen, inkijken, corrigeren en eventueel wijzigen. In bepaalde gevallen kan u ook vragen om de verwerking van de gegevens tijdelijk te beperkten. Deze vragen kunnen enkel geweigerd worden indien deze een ernstige bedreiging vormen voor uw gezondheid. Een vraag tot het verwijderen van persoonsgegevens of beperking van de verwerking ervan kan enkel indien er geen wettelijke verplichtingen op de verwerking en bewaartermijnen van deze gegevens rusten. Vragen tot inzage in uw dossier kan u richten aan uw huisarts. Bij vragen of klachten kan u ook steeds bij uw arts of zorgverlener terecht.

Indien u een inbreuk vermoedt op de verwerking van uw persoonsgegevens en uw arts of zorgverlener kan geen uitsluitsel bieden, hebt u de mogelijkheid een klacht neer te leggen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.